Pvc-fönster

Ska du köpa Pvc-fönster så kolla Naturfönster.

Hållbarhet är ett annat argument för plast-fönster här är en definiton av hållbarhet, källa Wikipedia. Hållbarhet är ett samhälleligt mål med tre dimensioner den miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionen. Detta koncept kan användas för att vägleda beslut på global, nationell och individuell konsumentnivå. Ett relaterat koncept är hållbar utveckling. Båda termerna används ofta synonymt. UNESCO formulerade en distinktion enligt följande: ”Hållbarhet är ofta tänkt som ett långsiktigt mål (dvs. en mer hållbar värld), medan hållbar utveckling hänvisar till de många processer och vägar för att uppnå det.”[3] För många människor, särskilt de från miljörörelsen, är hållbarhet nära kopplat till miljöfrågor. Detta kallas också ”miljömässig hållbarhet”, och förklaras med modellen ”planetära gränser”. Allmänheten är oroad över mänsklig påverkan på miljön.   De mest dominerande miljöfrågorna sedan omkring år 2000 har varit klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och miljöföroreningar och markförstöring (såsom avskogning och allmän försämring av ekosystem). Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet är lika kontroversiell som begreppet hållbarhet i sig. Detta beror delvis på de inneboende motsättningarna mellan ”välfärd för alla” och miljövård. För att lösa denna motsägelse måste frikopplingen av ekonomisk tillväxt från miljöförsämring övervägas. Det är svårt att uppnå eftersom miljömässiga och sociala kostnader i allmänhet inte betalas av den enhet som orsakar dem och inte uttrycks i marknadspriset. Vanligtvis åtgärdas externa effekter antingen inte alls eller lämnas att hanteras av regeringens politik eller av lokal styrning. Den sociala dimensionen av hållbarhet är den minst definierade och minst förstådda dimensionen av hållbarhet. Vissa akademiker har föreslagit fler dimensioner av hållbarhet såsom institutionella, kulturella och tekniska dimensioner. Hållbarhetsbegreppet har kritiserats från olika håll. En vinkel är att hållbarhet som mål kan vara omöjligt att nå på grund av långtgående skadliga effekter av människor på miljön. Den andra vinkeln är att begreppet är vagt, dåligt definierat och bara ett modeord.